Program

Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Základné informácie

Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy na 1.stupni základnej školy.

Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním

jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách.

Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

- základy lokomócie : atletika, gymnastika,

- loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

- rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

Školy dostanú v rámci programu aj športové pomôcky, ktoré po pôsobení programu už v školách zostanú. Pilotná fáza programu prebieha od januára 2021, školského roka 2020/2021 na cca 30 základných školách, v 3 regiónoch, po dobu 6 mesiacov.

(22 týždňov), v rámci 1 vyučovacej hodiny Telesnej a športovej výchovy týždenne.

Hlavné ciele programu

Plnenie Programového vyhlásenia vlády 2020 v bode Šport a mládež a to skvalitnením obsahu hodín Telesnej a športovej výchovy.

Pilotným programom Tréneri v škole a následne jeho rozšíreným pôsobením ide o zachytenie záujmu o šport u detí v 1. a 2. ročníku ZŠ a taktiež o zvýšenie záujmu pedagógov o hodiny Telesnej a športovej výchovy na 1. stupni ZŠ. Do budúcna je cieľom aj zlepšenie účasti pedagógov so špecializáciou výučby Telesnej a športovej výchovy na 1. stupni ZŠ.

Dlhodobý cieľ programu

Cieľom je pozitívne vplývanie na súčasný stav zdravia u detí (za poslednú dekádu sa výskyt obezity u detí zdvojnásobil a v súčasnosti dosahuje u 10 - 12 ročných chlapcov 10 % a u 7 - 12 ročných dievčat 8,5 %, zdroj: Správa o stave mládeže 2018 MŠVVaŠ SR), a tým aj zníženie finančnej záťaže na ich zdravotnú starostlivosť. Vyššia ekonomická efektivita a prospešnosť zdravšej a odolnejšej mládeže pre spoločnosť.

Popis pilotného projektu

Je zameraný na aktívne zapojenie športových odborníkov-trénerov, na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku ZŠ. Deti sa zoznámia s viacerými športami a ich športovým náčiním hravou formou, s cieľom prehĺbiť ich záujem o rôzne pohybové aktivity. V pilotnom projekte sa budú deti zdokonaľovať v športovej gramotnosti.

Chod projektu zabezpečuje v každom regióne (západ, stred a východ) jeden koordinátor, ktorý úzko spolupracuje s hlavným koordinátorom. Tréneri svoju činnosť v školách realizujú až po absolvovaní odborného školenia, zameraného na prácu s deťmi na hodinách Telesnej a športovej výchovy 1. a 2 ročníka ZŠ. Odborné školenie zastrešujú garanti, školitelia z oblasti pedagogiky, psychológie a športu, v spolupráci s českými kolegami, z úspešne etablovaného projektu “Tréneři ve škole”.

Priebeh hodín Telesnej a športovej výchovy na vybraných školách, ktoré prejavili záujem o pilotný program Tréneri v škole, zabezpečuje „tréner“, za prítomnosti zodpovedného pedagóga, alebo pedagogičky, vždy na jednej hodine Telesnej a športovej výchovy v týždni. Druhá hodina Telesnej a športovej výchovy v týždni bude prebiehať už len s učiteľom, bez trénera. Za hodinu Telesnej a športovej výchovy je pritom stále zodpovedný učiteľ, tréner je vnímaný skôr, ako výpomoc pre skvalitnenie a spestrenie hodiny.

Sekundárny cieľ programu :

Pomoc pedagogičkám a pedagógom s organizáciou hodín Telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základných škôl. Zatraktívnením hodín Telesnej a športovej výchovy predpokladáme aj zlepšenie celkového prospechu žiakov. Zlepšená komunikácia a spolupráca prostredníctvom trénera medzi rodičmi a prípadnými športovými klubmi.

Spolupráca s fakultami zaoberajúcimi sa vzdelávaním odborníkov v športe, pri zmene akreditácie implementovať prvky z nášho programu do vzdelávania budúcich učiteľov na fakultách s pedagogickým zameraním.

Na naplnenie tohto cieľu budú slúžiť najmä školenia, ktorými chceme spájať všetky kompetentné subjekty, ktoré pracujú pre alebo s danou vekovou skupinou detí.


Terciálny cieľ programu:

Pomoc nezazmluveným školám s organizáciou hodín Telesnej a športovej výchovy na prvom stupni ZŠ. Tréneri sú v našom programe max. 10 hodín týždenne. Trénerom s certifikátom zo školenia, ktorí majú voľné dopoludňajšie, budeme odporúčať nezazmluvneným školám, ktoré sú v blízkosti trénera a chcú zatraktívniť hodiny TaŠV nami vyškoleným trénerom. Samotné nastavenie spolupráce medzi trénerom a nezazmluvnenou školou(s ÚV) je na vzájomnej dohode. Povinnosťou trénera je oznámiť túto spoluprácu krajskému koordinátorovi, ktorý eviduje obsadenosť vyškolených trénerov na školách v jeho kraji.